CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP TRONG GIÁO HẠT VŨNG TÀU

CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP

TRONG GIÁO HẠT VŨNG TÀU

CHIỀU THỨ BẢY
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g45 Phước Thành
17g00 Bãi Dâu, Thủy Giang, Nam Đồng
17g30 Vũng Tàu, Tân Châu, Bến Đá, Hải Xuân, Trung Đồng
18g00 Hải An, Nam Bình
SÁNG CHÚA NHẬT
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
4g30 Bến Đá, Nam Bình, Phước Thành, Trung Đồng
4g45 Hải Đăng, Đông Xuyên, Hải Xuân, Nam Đồng, Sao Mai
5g00 Tân Châu, Vũng Tàu, Thủy Giang
5g15 Hải An
5g30 Bãi Dâu
6g00 Trung Đồng
6g30 Hải Xuân, Phước Thành, Sao Mai
6g45 Đông Xuyên
7g00 Bến Đá, Hải An, Hải Đăng, Nam Bình, Nam Đồng, Tân Châu, Vũng Tàu, Thủy Giang
10g00 Bãi Dâu
CHIỀU CHÚA NHẬT
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Phước Thành
16g30 Hải Đăng
16g45 Nam Bình
17g00 Đông Xuyên, Thủy Giang, Vũng Tàu, Nam Đồng
17g30 Bến Đá, Hải Xuân, Tân Châu, Trung Đồng
17g45 Sao Mai
18g00 Hải An
19g00 Vũng Tàu, Thuỷ Giang