CHÚA THĂNG THIÊN – C [NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI] (29.05.2022)
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA HÀNG TUẦN
Lu-ca đoạn 24, câu 48: Chúa Giê-su Phục Sinh phán cùng các môn đệ rằng:/ “CÁC CON LÀ NHÂN CHỨNG NHỮNG SỰ VIỆC ẤY”.
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ Chúa đã sai các Tông đồ đi rao giảng và làm chứng cho Chúa trước mặt muôn dân./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ cũng biết dùng đời sống liên đới trong yêu thương của mình,/ mà làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Hỏi:/ Các từ then chốt dành cho tiến trình hiệp hành có tương quan gì với nhau?
Thưa:/ Trong chủ đề của Thượng Hội Đồng,/ cùng với từ Hiệp hành,/ ba từ Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ là ba chiều kích của Hội Thánh,/ có mối quan hệ mật thiết với nhau,/ và là những trụ cột quan trọng của một Hội Thánh hiệp hành./ Mỗi chiều kích làm phong phú và định hướng cho hai chiều kích kia./ Giữa ba chiều kích này tồn tại một mối tương quan năng động,/ cần phải hiểu rõ mối tương quan này cùng với cả ba chiều kích của nó.

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ 2021

*  GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ - YOUCAT  *

--------------------------------------------------------------------

Câu 165. Tại sao chúng ta đọc "Amen" vào cuối kinh Tin kính?

Chúng ta kết thúc kinh Tin Kính bằng từ Amen. Từ này theo tiếng Do Thái có nghĩa là “thưa vâng”, bởi vì Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành nhân chứng đức tin. Ai nói Amen là vui sướng và tự do tán thành công việc tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa, Amen cũng là tin tưởng chắc chắn, trông cậy và trung thành.

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.