BREAKING NEWS
GMT+2 11:42
CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM B (25.03.2018)
Mac-cô đoạn 15, câu 25 đến câu 26: “VÀO LÚC GIỜ THỨ BA,/ CHÚNG ĐÃ ĐÓNG ĐINH NGƯỜI VÀO THẬP GIÁ,/ VÀ CÓ BẢN ÁN GHI RẰNG:/ VUA DÂN DO THÁI”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con tích cực tham dự cử hành phụng vụ tuần thánh cùng với Giáo Hội,/ và xin cho chúng con được cảm nghiệm sâu sắc hơn/ thế nào là tình Chúa yêu thương./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu giáo lý 446: H. Luật luân lý là gì?
T./ Luật luân lý là lời dạy của Thiên Chúa,/ chỉ cho con người những con đường và quy luật sống,/ dẫn đến hạnh phúc Thiên Chúa hứa ban,/ và ngăn cấm những nẻo đường/ đưa con người xa lìa Thiên Chúa [415].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.