DANH SÁCH CÁC LINH MỤC GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Cập nhật đến ngày 05.7.2018 

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Gx/GHBL
1            Antôn Phạm Ngọc Ái 1981 03-07-2014 Thanh An
2            Gioan B. Nguyễn Duy An, OFM 1974 29-06-2008 Hòa Hội
3            Giuse Vũ Hoàng Anh, SSS 1970 25-03-2008
4            Giuse Nguyễn Văn Anh 1980 24-08-2017 Sao Mai
5            Tôma A. Nguyễn Quốc Ánh 1969 02-12-2004 Láng Cát
6            Tôma Nguyễn Xuân Bắc 1982 24-08-2017 Chu Hải
7            Antôn Trần Văn Binh 1962 04-09-2003 Tân Châu
8            Đaminh Mai Quang Bình 1973 03-07-2008 Hòa Phước
9            Gioan B. Nguyễn Văn Bộ 1957 17-12-1992 Vũng Tàu
10         Antôn Ngô Đình Cảnh 1982 03-07-2014 Phước Tỉnh
11         Phanxicô X. Trần Quang Châu 1941 28-05-1969 Phước Lâm (Hưu)
12         Phaolô Nguyễn Văn Châu, CSsR 1963 01-01-2001 Phước Ân
13         Antôn Trần Quang Châu 1967 07-05-2011 Hải Đăng
14         Đaminh Mai Chiến Chinh 1972 05-07-2007 Bình Ba
15         Vianney Trần Vũ Hoàng Chương 1962 06-10-2005 Hòa Tân
16         Giuse Trần Văn Cử 1947 25-05-1975 Phước Lâm (Hưu)
17         Giuse Đinh Phước Đại 1970 03-07-2008 Hòa Thuận
18         Vinhsơn Đào Văn Đại 1978 01-01-2013 Xuân Trường
19         Giuse Trần Quốc Dân 1977 03-07-2014 Kim Long
20         Phanxicô X. Nguyễn Văn Đăng 1975 01-01-2013 Tân Bình
21         Gioan B. Nguyễn Văn Đạo 1940 19-07-1966 Thanh Phong(H)
22         Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo 1955 17-12-1992 Thủy Giang
23         Giuse Vũ Minh Đạo 1970 11-06-2009 Phước Bình
24         Phêrô Vũ Công Đoán 1957 30-11-1996 Tân Phước
25         Phêrô Ngô Xuân Đông 1969 02-12-2004 Đức Mỹ
26         Phêrô Trần Quốc Dũng 1969 03-07-2008 Phú Hà
27         Đaminh Ng. Hoàng Dương 1971 02-12-2004 Long Hương
28         Đaminh Ngô Ngọc Giáp 1969 06-10-2005 Sơn Bình
29         Gioan B. Trương Đình 1964 01-01-2001 Ngọc Hà
30         Giuse Nguyễn Đình 1975 01-01-2013 Long Điền
31         Đaminh Phạm Đình Hảo 1951 22-09-1994 Lam Sơn
32         Giuse Nguyễn Văn Hậu 1945 01-05-1974 Phước Lâm (Hưu)
33         Augustinô Vũ Quang Hiến 1974 07-05-2011 Văn Côi
34         Giuse Đỗ Đức Hiện 1966 11-04-2002 Hữu Phước
35         Phêrô Nguyễn Đình Hiệp 1981 24-08-2017 Phước Lâm
36         Giuse Nguyễn Quang Hóa 1970 17-08-2006 Song Vĩnh
37         Augustinô Trần Thanh Hòa 1969 06-10-2005 Dũng Lạc
38         Vinhsơn Trần Đình Hòa 1973 01-01-2013 Hoà Lâm
39         Giuse Vũ Văn Hoàng 1970 06-10-2005 CV. Hải Sơn
40         Giuse Nguyễn Trần Phương Hoàng 1984 02-07-2015 Xuân Sơn
41         Phêrô Trần Xuân Huệ 1970 06-10-2005 CV. Hải Sơn
42         Phaolô Lê Đình Hùng 1968 02-12-2004 Đức Hiệp
43         Đaminh Vũ Duy Hùng 1968 02-12-2004 Thanh Phong
44         Phêrô Nguyễn Quy Hùng 1971 06-10-2005 Phước Tân
45         Đaminh Hoàng Quốc Hùng 1969 17-08-2006 Hải An
46         Phêrô Nguyễn Minh Hùng 1974 07-05-2011 Suối Rao
47         Giuse Nguyễn Thanh Hùng 1984 24-08-2017 Chánh Tòa
48         Antôn Ngô Văn Hữu 1947 15-06-1975 Phước Lâm (Hưu)
49         Phêrô Trần Văn Huyên 1947 15-04-1975 Phước Lâm (Hưu)
50         Phaolô Đỗ Nguyên Kha 1983 24-08-2017 Hải Lâm
51         Phaolô Chu Đăng Khải 1976 01-01-2013 Long Tân
52         Micae Lê Công Khanh 1977 07-05-2012 Quảng Thành
53         Giuse Phạm Văn Khiết 1969 02-12-2004 Bến Đá
54         GB. Nguyễn Hoàng Bửu Kim 1981 03-07-2014 Thủ Lựu
55         Phaolô Bùi Đức Kỳ 1954 01-10-1988 Xuân Hà
56         Phêrô Ngô Kỷ 1935 29-04-1970 Phước Lâm (Hưu)
57         Phaolô Nguyễn Thành Lai 1969 03-07-2008 Mai Khôi
58         Giuse Trần Hữu Lâm 1969 02-12-2004 Vinh Trung
59         Phanxicô X. Vũ Sơn Lâm 1971 05-07-2007 Phước Hải
60         Phanxicô X. Nguyễn Thanh Lâm 1977 01-01-2013 Quảng Nghệ
61         Antôn Claret Tô Ngọc Liêm 1961 02-12-2004 Xuân Ngọc
62         Phêrô Đặng Duy Linh 1966 04-09-2003 Sao Mai
63         Giuse Nguyễn Văn Lộc 1982 05-07-2018 CV Hải Sơn
64         Matthêô Trần Bảo Long 1957 25-01-2000 Trung Đồng
65         Gioan B. Nguyễn Đình Luận 1944 28-04-1973 Nghĩa Yên (Hưu)
66         Matthia Huỳnh Ngọc Luận 1951 20-11-1975 Bệnh
67         Giuse Nguyễn Công Luận 1974 11-06-2009 TGM
68         Giuse Nguyễn Văn Lượng 1953 25-01-2000 Bình Châu
69         Giuse Phạm Văn 1957 17-12-1992 Xuân Sơn
70         Giuse M. Nguyễn Bá Thanh Minh 1967 25-01-2000 Hải Xuân
71         Bosco Phạm Đặng Trung Minh 1982 03-07-2014 Châu Pha
72         Giuse Đoàn Như Nghĩa 1957 09-06-1994 CV. Hải Sơn
73         Giuse Trần Văn Nghĩa 1978 01-01-2013 Kim Hải
74         Giuse Hoàng Cao Nguyên 1967 02-12-2004 Hải Lâm
75         Giuse Nguyễn Ngọc Nguyên 1976 01-01-2013 Phước Chí
76         Phaolô Lê Trần Hoàng Phan 1977 01-01-2013 Đông Hải
77         Phaolô Trần Kim Phán 1953 25-01-2000 ĐCV. Xuân Lộc
78         Phêrô Huỳnh Tấn Phát 1984 02-07-2015 Hòa Thuận
79         Anrê Nguyễn Hồng Phong 1982 03-07-2014 Long Kiên
80         Micae Huỳnh Văn Phú 1982 24-08-2017 Vinh Châu
81         Phêrô Nguyễn Thái Phúc 1957 07-02-1996 Bãi Dâu
82         Phanxicô X. Đinh Huỳnh Phùng 1951 23-10-1997 Ngãi Giao
83         Bênêđictô Ngô Minh Phước 1956 23-10-1997 Đông Xuyên
84         Vinhsơn Nguyễn Huy Quang 1969 17-08-2006 Hòa An
85         Phaolô Nguyễn Minh Quyền 1981 02-07-2015 Phước Bình
86         Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh 1960 17-12-1992 Chánh Tòa
87         Phêrô Nguyễn Châu Sinh 1976 01-01-2013 Vinh Hà
88         Giuse Nguyễn Văn Sơn 1984 05-07-2018 Hòa Xuân
89         Giuse Trần Minh Sơn 1950 01-10-1988 Chu Hải
90         Phêrô Trần Thanh Sơn 1965 11-04-2002 Ngọc Hà
91         Phêrô Trần Xuân Sơn 1979 01-01-2013 Đồng Tiến
92         Phaolô Trần Đình Tam 1979 01-01-2013 Hải Xuân
93         Đaminh Trần Văn Tâm, SDB 1954 30-11-1998 Phước Lộc
94         Giuse Vũ Văn Tân 1937 30-04-1967 Hải Xuân (Hưu)
95         Phaolô Phạm Minh Tân 1971 06-10-2005 Long Toàn
96         Vianney Lê Quang Tấn 1971 06-10-2005 Phước Lâm
97         Giuse Lê Thanh 1946 29-06-1974 Hòa An (Hưu)
98         Phêrô Đỗ Huỳnh Kiến Thành 1975 01-01-2013 Đá Bạc
99         Giuse Nguyễn Ngọc Thảo 1972 02-12-2004 Tao Phùng
100       Anphongsô Nguyễn Văn Thế 1961 04-09-2003 Hòa Xuân
101       Tôma Nguyễn Hữu Thiện 1943 14-01-1992 Phước Lâm (Hưu)
102       Giuse Vũ Đức Thịnh 1976 11-06-2009 Long Hải
103       Phê rô Nguyễn Xuân Thọ 1982 05-07-2018 Phú Vinh
104       Phaolô Nguyễn Hữu Thời 1945 19-03-1974 Phước Khánh (Hưu)
105       Antôn Nguyễn Văn Thuần 1973 11-06-2009 Hòa Hưng
106       Giuse Nguyễn Đức Thuần 1984 05-07-2018           Sơn Bình
107       Giuse Trịnh Văn Thuận 1965 11-04-2002 Hải Sơn
108       Antôn Hồ Đức Thuận 1982 02-07-2015 Phước Hưng
109       Đaminh Trần Bình Tiên, OP 1975 04-08-2009 Bông Trang
110       Giuse Võ Công Tiến 1956 25-01-1999 Long Tâm
111       Gioan B. Nguyễn Bá Tín 1972 11-06-2009 Hòa Sơn
112       Antôn Nguyễn Văn Toàn 1966 25-01-2000 Phú Vinh
113       Giuse Đặng Cao Trí 1967 11-04-2002 Vinh Châu
114       Antôn Nguyễn Minh Trí 1977 07-05-2011 Phước Hưng
115       Antôn Lê Quang Trình 1940 31-05-1966 Hoa Kỳ (Hưu)
116       Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn 1975 01-01-2013 Đất Đỏ
117       Phanxicô Trần Quốc Tuấn 1982 03-07-2014 Phước Thành
118       Martinô Trần Thanh Tuấn 1980 24-08-2017 Song Vĩnh
119       Giuse Trần Đình Túc 1973 11-06-2009 Nam Đồng
120       Giuse Trần Hữu Tuyến 1975 07-05-2011 Hồ Tràm
121       Giuse Bùi Anh Văn 1984 05-07-2018 Hòa Lâm
122       Phêrô Võ Tá Văn 1983 05-07-2018 Lam Sơn
123       Gioan B. Đoàn Văn Viên 1984 05-07-2018 Long Tâm
124       Giuse Vũ Quốc Vịnh 1968 25-01-1999 Nam Bình
125       Phaolô Nguyễn Thanh 1970 06-10-2005 Phước Lâm (Hưu)
126       Giuse Phạm Thanh 1974 01-01-2013 Sơn Hoà
127       Gioan Vũ Minh Vương 1981 02-07-2015 Bãi Dâu
128       Phanxicô X. Phạm Văn Vỹ 1982 02-07-2015 Vũng Tàu
129       Augustinô Vũ Văn Xuân 1965 06-10-2005 Thiện Phước

VP. Tòa Giám mục Bà Rịa

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.