Đức Giám mục Tiên khởi Giáo phận

ĐỨC CHA TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM
GIÁM MỤC TIÊN KHỞI GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Sinh tại Bà Rịa : 09-01-1942.
Thụ phong Linh mục tại Bà Rịa : 01-05-1969.
Tấn phong Giám mục  tại Xuân Lộc  : 07-05-1992.
Giám mục phụ tá Giáo phận  Xuân Lộc : 1992 – 2005.
Giám Mục Chánh Tòa Bà Rịa   : 05-12-2005.
Giám quản Tông Tòa Phan Thiết: 14-03-2017
Nghỉ hưu theo giáo luật với lý do tuổi tác: 06-5-2017
Khẩu hiệu Giám mục: “ Hiền Lành và Khiêm Nhường”.

TÔNG SẮC
BỔ NHIỆM GIÁM MỤC TIÊN KHỞI GIÁO PHẬN BÀ RỊA

BÊNÊĐICTÔ GIÁM MỤC,
Tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa,
thân gửi hiền đệ khả kính

TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM,
cho tới nay là Giám mục Hiệu tòa Ilta
và Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc,
đã được công bố là Giám mục Giáo phận mới BÀ RỊA, lời chào và phép lành Tòa Thánh.

Với Tông hiến AD APTIUS CONSULENDUM, trong chính ngày hôm nay, Ta thiết lập GIÁO PHẬN BÀ RỊA tại Việt Nam, trực thuộc Tổng Giáo phận Thành- phố-Hồ-Chí-Minh. Khi phải chỉ định vị Mục tử tiên khởi cho Giáo phận Bà Rịa, Ta thấy Hiền đệ khả kính có những đức tính trổi vượt và có kinh nghiệm về các nhu cầu thiêng liêng của địa phương này, nên Hiền đệ là người xứng hợp để cai quản Giáo phận ấy.

Vì thế, theo đề nghị của Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc, và với quyền Tông tòa Tối cao, Ta cho Hiền đệ từ nay không còn ràng buộc vào Hiệu tòa ILTA và khỏi nhiệm vụ phụ tá nói trên, đồng thời bổ nhiệm Hiền đệ làm GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BÀ RỊA cùng với tất cả quyền hạn và nghĩa vụ.

Ta truyền thông báo Tông sắc này cho hàng giáo sĩ và cộng đoàn Dân Chúa của Hiền đệ, và Ta khuyên họ hãy tự nguyện đi theo Hiền đệ và luôn hiệp nhất với Hiền đệ.

Sau hết, Hiền đệ khả kính, nhờ lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria, Ta cầu xin cho Hiền đệ được muôn hồng ân Chúa Thánh Thần để nhờ đó Hiền đệ chăn dắt các tín hữu đã được trao phó cho Hiền đệ chăm sóc, để họ ngày càng lớn lên trong đức tin, cậy, mến, “trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta” (2Pr 3, 18). Nguyện xin bình an của Chúa Giêsu luôn ở với Hiền đệ và với cộng đoàn công giáo của Giáo phận mới Bà Rịa rất yêu quý của Ta.

Làm tại Rôma, cạnh Đền thờ Thánh Phêrô, ngày 22 tháng 11 năm 2005, năm thứ nhất triều đại Giáo hoàng của Ta.

BÊNÊĐICTÔ XVI