25.02.2023 – Thứ Bảy Sau Lễ Tro

25.02.2023 – Thứ Bảy Sau Lễ Tro

25.02.2023 – Thứ Bảy Sau Lễ Tro Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế

Xem tin

24.02.2023 – Thứ Sáu Sau Lễ Tro

24.02.2023 – Thứ Sáu Sau Lễ Tro

24.02.2023 – Thứ Sáu Sau Lễ Tro Lời Chúa: Mt 9, 14-15 Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharis

Xem tin

23.02.2023 – Thứ Năm Sau Lễ Tro

23.02.2023 – Thứ Năm Sau Lễ Tro

23.02.2023 – Thứ Năm Sau Lễ Tro Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thư

Xem tin

22.02.2023 – Thứ Tư Lễ Tro

22.02.2023 – Thứ Tư Lễ Tro

22.02.2023 – Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, ch

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.