07.03.2023 – Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

07.03.2023 – Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

07.03.2023 – Thứ Ba Tuần II Mùa Chay Lời Chúa: Mt 23, 1-12   Khi ấy, Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Ph

Xem tin

06.03.2023 – Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

06.03.2023 – Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

06.03.2023 – Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Lời Chúa: Lc 6, 36-38 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là

Xem tin

04.03.2023 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

04.03.2023 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

04.03.2023 – Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay Lời Chúa: Mt 5, 43-48 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loạ

Xem tin

03.03.2023 – Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

03.03.2023 – Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

03.03.2023 – Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh

Xem tin

01.03.2023 – Thứ Tư Tuần I Mùa Chay

01.03.2023 – Thứ Tư Tuần I Mùa Chay

01.03.2023 – Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi ấy, thấy đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gia

Xem tin

28.02.2023 – Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

28.02.2023 – Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

28.02.2023 – Thứ Ba Tuần I Mùa Chay Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoạ

Xem tin

27.02.2023 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

27.02.2023 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

27.02.2023 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người,

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.