BAN THÁNH NHẠC GIÁO PHẬN

BAN THÁNH NHẠC GIÁO PHẬN

***

I. BAN TÂY NHẠC

1) NHẠC KÈN THÁNH LỄ PIÔ X – BỔN MẠNG CA NHẠC ĐOÀN – NGÀY 20-8 TẢI VỀ

2) NHẠC KÈN THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – NGÀY 24-8 TẢI VỀ

3) NHẠC KÈN NGÀY HỌP MẶT KÍNH THÁNH PIÔ X – NĂM 2018 TẢI VỀ

4) THÁNH CA VIỆT NAM TẢI VỀ

5) NHẠC KÈN NGÀY HỌP MẶT KÍNH THÁNH PIÔ X – NĂM 2019 TẢI VỀ