BAN THÁNH NHẠC GIÁO PHẬN

BAN THÁNH NHẠC GIÁO PHẬN

***

1) NHẠC KÈN THÁNH LỄ PIÔ X – BỔN MẠNG CA NHẠC ĐOÀN – NGÀY 20-8 TẢI VỀ

2) NHẠC KÈN THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – NGÀY 24-8 TẢI VỀ

3) NHẠC KÈN NGÀY HỌP MẶT KÍNH THÁNH PIÔ X – NĂM 2018 TẢI VỀ

4) NHẠC KÈN NGÀY HỌP MẶT KÍNH THÁNH PIÔ X – NĂM 2019 TẢI VỀ

5) THÁNH CA VIỆT NAM (PDF) TẢI VỀ

6) THÁNH CA VIỆT NAM (PPT + WORD) TẢI VỀ