Tâm tình dâng Mẹ Mân Côi

Tâm tình dâng Mẹ Mân Côi

TÂM TÌNH DÂNG MẸ MÂN CÔI Tháng mười nay đã về rồi. Con ra mừng mẹ dâng lời tụng ca. Năm nay vườn chẳng ra hoa. Nhà thờ chẳng mở cửa ra đón chào. Chuôn

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.