Giáo dục sinh thái trong Laudato Si’

Giáo dục sinh thái trong Laudato Si’

GIÁO DỤC SINH THÁI TRONG LAUDATO SI’ WGPQN (21.7.2020) – Laudato Si’, thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô về chăm sóc ngôi nhà chung, được chào đón

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.