Vatican và đại dịch virus corona

Vatican và đại dịch virus corona

Vatican và đại dịch virus corona Từ gần 2 tuần nay, các vị hữu trách tại Vatican đang tìm cách thích ứng hoạt động và đề ra các biện pháp trước nạn đạ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.