Nguồn gốc Đàng Thánh giá

Nguồn gốc Đàng Thánh giá

NGUỒN GỐC ĐÀNG THÁNH GIÁ Hầu hết các nhà thờ đều có 14 chặng đàng thánh giá tái hiện lại cuộc thương khó của Chúa Kitô. Truyền thống tái hiện lại con

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý