Mùa Vọng: Mùa của niềm hy vọng

Mùa Vọng: Mùa của niềm hy vọng

MÙA VỌNG: MÙA CỦA NIỀM HY VỌNG WHĐ (17.12.2022) – Mùa Vọng hướng chúng ta tới việc gặp gỡ Đức Giêsu trước hết qua biến cố Người đến lần đầu tiên

Xem tin

13.12.2022 – Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng

13.12.2022 – Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng

13.12.2022 – Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Lời Chúa: Mt 21, 28-32 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục rằng: “Các ông nghĩ sao: Một người kia

Xem tin

12.12.2022 – Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng

12.12.2022 – Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng

12.12.2022 – Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng  Lời Chúa: Mt 21, 23-27 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục tr

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.