THƯ RAO TIẾN CHỨC LINH MỤC 2021

THƯ RAO TIẾN CHỨC LINH MỤC 2021

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA ————————————————————————— 227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu (254) 3 73 78 73 Số : 106- 21/TGM Bà Rịa, n

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.