Phúc Âm hoá trong xứ đạo

Phúc Âm hoá trong xứ đạo

PHÚC ÂM HOÁ TRONG XỨ ĐẠO Mục lục Chỉ dẫn của Lời Chúa Giáo huấn của Hội Thánh Nhận định      3.1 Cản trở bởi khách quan      3.2 Cản trở bởi chủ quan

Xem tin

Phúc-âm-hóa thế giới tục hóa

Phúc-âm-hóa thế giới tục hóa

PHÚC-ÂM-HÓA THẾ GIỚI TỤC HÓA WHĐ (28.7.2020) – Trong Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 51 tại Cebu, Philippines, tôi được mời suy tư về đề tài “Phúc-â

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.