Ơn gọi linh mục gia tăng ở Venezuela

Ơn gọi linh mục gia tăng ở Venezuela

Ơn gọi linh mục gia tăng ở Venezuela Ơn gọi linh mục ngày càng gia tăng ở Venezuela, ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng xã hội và kinh tế mà đất nước

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý