Noel an bình

Noel an bình

Noel an bình *** Noel một tên gọi, một lời nói được thốt lên trong vui mừng nơi từng người. Noel đã trở thành lễ hội, trở thành niềm vui cho mọi quốc

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý