Khái niệm về ơn gọi

Khái niệm về ơn gọi

KHÁI NIỆM VỀ ƠN GỌI WHĐ (06.5.2022) – Tôi lớn lên trong một thế hệ được dạy rằng Thiên Chúa ban cho mỗi người một ơn gọi để sống. Trong tập quán

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý