Giáo lý viên, bạn là ai?

Giáo lý viên, bạn là ai?

GIÁO LÝ VIÊN, BẠN LÀ AI? WHĐ (4.8.2020) – Sáng ngày 26-7-2020 vừa qua, 650 giáo lý viên (GLV) giáo phận Long Xuyên đã hành hương về nhà thờ chính tòa

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý