GIÁO XỨ CHÁNH TÒA

GIÁO XỨ CHÁNH TÒA

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ngược dòng thời gian, không ai biết rõ giáo xứ được thành lập từ khi nào, nhưng theo tài liệu của Hội Thừa Sai Paris

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.