Đức Giêsu Kitô – Đường khiêm hạ

Đức Giêsu Kitô – Đường khiêm hạ

Chương Trình Mục Vụ Giới Trẻ 2020-2022 Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giê-su Ki-tô (10) Đức Giê-su Ki-tô ĐƯỜNG KHIÊM HẠ Chủ đề học hỏi và su

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.