Tuần Thánh của Giáo hội Mông Cổ

Tuần Thánh của Giáo hội Mông Cổ

Tuần Thánh của Giáo hội Mông Cổ Đức cha Giorgio Marengo, Phủ doãn Tông tòa Ulanbator cho biết, năm nay Giáo hội Mông Cổ cử hành Tuần Thánh với sự thận

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.