Trượt dốc

Trượt dốc

TRƯỢT DỐC  (2 Sm 11,1 – 12,23) Vua Đavit được nhiều người coi như vị thánh, Vì ông có tấm lòng rất chân thành với Thiên Chúa. Người thân, cận thần, ng

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý