Hãy trở lại với Thánh lễ!

Hãy trở lại với Thánh lễ!

HÃY TRỞ LẠI VỚI THÁNH LỄ! WGPMT (15.10.2021) – Mười lăm tháng qua là thời gian khủng hoảng và nhiều gay go đối với đất nước chúng ta [Hoa Kì],

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.