Giáo lý Tam Phụ và Đạo Hiếu

Giáo lý Tam Phụ và Đạo Hiếu

GIÁO LÝ TAM PHỤ VÀ ĐẠO HIẾU: Một Nỗ Lực Hội Nhập Thần Học Vào Nền Văn Hóa Nho Giáo Việt Nam WHĐ (5.11.2020) – Cụm từ “Hội Nhập Văn Hóa”, hay nói cách

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý