Ơn gọi trong Kinh Thánh

Ơn gọi trong Kinh Thánh

ƠN GỌI TRONG KINH THÁNH WGPQN (15.02.2022) – Chủ đề Chúa kêu gọi hay ơn Chúa gọi để xây dựng quan hệ với Người hay để thực hiện một nhiệm vụ cho

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý