Ơn Thiên Triệu là gì?

Ơn Thiên Triệu là gì?

Ơn Thiên Triệu là gì? Theo cuốn “Catholic Word Book” (Sách Từ Ngữ Công Giáo), trang 44, NXB Knights of Columbus, có định nghĩa về ơn thiên triệu – thư

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý