Những vị Thánh của Iraq

Những vị Thánh của Iraq

NHỮNG VỊ THÁNH CỦA IRAQ Theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái: Edêkien, Ápraham, Giôna, Tông đồ Giuđa (Tađêô) và Tông đồ Tôma đều đi ngang qua

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.