Hít thở sự sống Chúa ban

Hít thở sự sống Chúa ban

HÍT THỞ SỰ SỐNG CHÚA BAN WHĐ (5.8.2021) – Ngày nào cũng thế, đệ tử chỉ hỏi Minh Sư mỗi một câu: “Làm thế nào con gặp được Thượng Đế?” Và ngày nà

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.