GIÁO XỨ HẢI ĐĂNG

GIÁO XỨ HẢI ĐĂNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Ngày 10.4.1970, Cha Giacôbê Trần Mạnh Thắng đã từ Phước Tỉnh dẫn hơn 100 giáo dân gốc Tam Hiệp và Núi Đỏ, sang b

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.