Gửi vào trong đất

Gửi vào trong đất

GỬI VÀO TRONG ĐẤT Trăm năm nào có gì đâu Có chăng một đám cỏ khâu xanh rì. Con nghe Chúa gọi con đi Hành trang thiên lý có gì mang theo Có chăng một t

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.