Giáo xứ là gia đình của Chúa

Giáo xứ là gia đình của Chúa

GIÁO XỨ LÀ GIA ĐÌNH CỦA CHÚA MỘT CÁI NHÌN VỀ MỐI TƯƠNG QUAN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH WHĐ (19.10.2020) – Gọi Giáo hội như là gia đình của Chúa

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý