GIÁO XỨ HÒA XUÂN

GIÁO XỨ HÒA XUÂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Sau 1975, một số gia đình công giáo theo dòng người đi tìm vùng kinh tế mới đến đây lập nghiệp. Những năm tháng

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.