Đức Giêsu Kitô – Đường Ở Lại

Đức Giêsu Kitô – Đường Ở Lại

Chương Trình Mục Vụ Giới Trẻ 2020-2022: Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giê-su Ki-tô (18) Chủ đề học hỏi và suy niệm tháng 06 năm 2021 ĐỨC GI

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.