Đức Giê-su Ki-tô – Đường hy vọng

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hy vọng

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG HY VỌNG WHĐ (03.10.2022) – Trong tiếng Do-thái có nhiều từ được dịch là ‘hy vọng’, nhưng từ có nghĩa nổi bật nhất là תִּקְוָה

Xem tin

Đức Giê-su Ki-tô – Đường trung tín

Đức Giê-su Ki-tô – Đường trung tín

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG TRUNG TÍN WHĐ (01.6.2022) – Trong tiếng Do-thái, אֱמֻנָה /emunah /faith /đức tin thường được dịch là trung tín (faithfulness)

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.