Đức Giê-su Ki-tô – Đường trung tín

Đức Giê-su Ki-tô – Đường trung tín

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG TRUNG TÍN WHĐ (01.6.2022) – Trong tiếng Do-thái, אֱמֻנָה /emunah /faith /đức tin thường được dịch là trung tín (faithfulness)

Xem tin

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự sống

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự sống

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG SỰ SỐNG WHĐ (02.4.2022) – Là con người, ai cũng có kinh nghiệm về sự sống. Tuy nhiên, câu hỏi ‘sự sống là gì?’ luôn vượ

Xem tin

Đức Giê-su Ki-tô – Đường đau khổ

Đức Giê-su Ki-tô – Đường đau khổ

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG ĐAU KHỔ WHĐ (03.3.2022) – Là con người, ai cũng phải gặp đau khổ. Đau khổ gắn liền với cuộc sống con người từ khi hình

Xem tin

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hòa hợp

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hòa hợp

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG HÒA HỢP WHĐ (01.02.2022) – Trong tiếng Hy-lạp, ‘αρμονία’ (harmonia/ hòa hợp) diễn tả sự phối kết các thành phần của thự

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.