LỊCH HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

LỊCH HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

các Giới / Ban cấp Giáo phận và các Giáo hạt

Stt Giới / Ban cấp Giáo phận /
Giáo hạt
Ngày hành hương
    1 Di dân 17.01.2016
    2 Tu sĩ nam nữ 30.01.2016
    3 Giáo hạt Vũng Tàu 21.02.2016
    4 Gia Trưởng 13.3.2016
    5 Giới Trẻ 20.3.2016
    6 Những người sống theo linh đạo Lòng Chúa Thương Xót 03.4.2016
    7 Giáo hạt Xuyên Mộc 16.4.2016
    8 Các lớp Sống đạo (thuộc giới Thiếu Nhi) 20.4.2016
    9 Lễ sinh 01.6.2016
  10 Giáo hạt Long Hương 02.6.2016
  11 Linh mục 03.6.2016
  12 Các Bệnh nhân
và người Tàn tật
12.6.2016
  13 Ban Hành Giáo 26.6.2016
  14 Sinh viên 17.7.2016
  15 Các Ca đoàn và Nhạc đoàn 21.8.2016
  16 Giới Hiền Mẫu 28.8.2016
  17 Giáo hạt Bà Rịa 11.9.2016
  18 Giáo Lý viên 25.9.2016
  19 Các Hội đoàn 09.10.2016
  20 Các Dự tòng và Tân tòng 23.10.2016
  21 Giáo hạt Bình Giã 30.10.2016

Lịch Hành Hương các Giáo xứ và Giáo họ biệt lập

Stt Giáo xứ / Giáo họ Ngày hành hương
    1 Châu Pha 27.12.2015
    2 Hữu Phước 02.02.2016
    3 Nam Đồng 07.02.2016
    4 Dũng Lạc 14.02.2016
    5 Đất Đỏ, Long Tân 21.02.2016
    6 Đồng Tiến, Vô Nhiễm 22.02.2016
    7 Vũng Tàu 27.02.2016
    8 Phước Tân 28.02.2016
    9 Long Kiên, Long Toàn, Long Tâm 05.3.2016
  10 Ngọc Hà, Phước Lâm 06.3.2016
  11 Vinh Châu 10.3.2016
  12 Quảng Nghệ 15.3.2016
  13 Kim Hải 27.3.2016
  14 Hải Sơn 05.4.2016
  15 Xuân Sơn, Sơn Bình, Tân Bình, Sơn Hòa, Suối Rao, Xuân Trường 10.4.2016
  16 Song Vĩnh, Phú Hà 17.4.2016
  17 Hòa Lâm 25.4.2016
  18 Hòa Xuân, Phước Thành, Láng Cát, Xuân Ngọc, Phước Tỉnh 01.5.2016
  19 Chánh Tòa 03.5.2016
  20 Phước Lộc 08.5.2016
  21 Bông Trang, Hòa An 13.5.2016
  22 Quảng Thành 20.5.2016
  23 Long Điền 22.5.2016
  24 Hải Lâm 04.6.2016
  25 Hải Đăng, Ngãi Giao,
Phước Ân
05.6.2016
  26 Phước Bình, Thiện Phước 09.6.2016
  27 Vinh Trung 10.6.2016
  28 Thanh Phong 13.6.2016
  29 Hồ Tràm, Hòa Phước 14.6.2016
  30 Hòa Sơn 15.6.2016
  31 Thủy Giang, Sao Mai 19.6.2016
  32 Hòa Tân 22.6.2016
  33 Hải An 24.6.2016
  34 Nam Bình 09.7.2016
  35 Chu Hải 10.7.2016
  36 Phước Hải, Thanh An 15.7.2016
  37 Đức Hiệp 24.7.2016
  38 Long Hải 31.7.2016
  39 Long Hương 10.8.2016
  40 Xuân Hà, Thánh Gia 14.8.2016
  41 Hòa Thuận, Đức Mỹ,
Đá Bạc, Lam Sơn
15.8.2016
  42 Bến Đá, Bãi Dâu 17.8.2016
  43 Vinh Hà 18.8.2016
  44 Trung Đồng 04.9.2016
  45 Bình Châu 13.9.2016
  46 Mai Khôi 18.9.2016
  47 Văn Côi 27.9.2016
  48 Kim Long 13.10.2016
  49 Đông Xuyên, Tân Phước 16.10.2016
  50 Hòa Hội 19.10.2016
  51 Bình Ba, Hải Xuân 13.11.2016

Nguồn VP.TGM.BR