CHÂN DUNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

DANH SÁCH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THEO A, B, C

DANH SÁCH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THEO NGÀY

DANH SÁCH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THEO CHỨC VỤ

LỊCH SỬ GIÁO HỘI VIỆT NAM

TIỂU SỬ 117 THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (http://tinmung.net/)

BÀI GIẢNG NGÀY SUY TÔN HIỂN THÁNH

CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bảng Phân Tích Theo Bản Án

Ý Nghĩa Bức Tranh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Với sự cộng tác của :
Lm Giuse Nguyễn Cao Luật ; Lm Đa Minh Đinh Viết Tiên : Lm Đa Minh Lê Thanh Liêm ;
Lm Giuse Đinh Văn Vũ ; Lm Phêrô Nguyễn Bá Ân ; Lm Giuse Đặng Chí San ; Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn;
Lm Phêrô Trần Công Hùng ; Lm Giuse Bùi Văn Dũng ; Lm Bùi Công Huy.
 

NB :  Vào các năm 1990 và 1991, cộng đoàn San Jose, CA, đã xuất bản tác phẩm này với tên gọi :
          Thiên Hùng Sử 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam.