Tháng 11 – gẫm suy về cái chết

Tháng 11 – gẫm suy về cái chết

Tháng 11 – gẫm suy về cái chết *** Tháng 11 đưa ta vào một cuộc biến đổi, để cho lá vàng cũ kỹ rụng đi, chuẩn bị cho những chiếc lá mới sẽ tỏ lộ. Ta c

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý