Mầu Nhiệm Mân Côi

Mầu Nhiệm Mân Côi

MẦU NHIỆM MÂN CÔI Chuỗi Mân côi đoàn con dâng kính Mẹ Mầu nhiệm vui xen kẽ hạt kính mừng Với lời kinh cùng cất tiếng không ngừng Được lập lại năm mươi

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.