30.5.2022 – Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh

30.5.2022 – Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh

30.5.2022 – Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh Lời Chúa: Ga 16,29-33  Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng : “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng d

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.