Đức Mẹ Maria muốn chúng ta sám hối

Đức Mẹ Maria muốn chúng ta sám hối

Đức Mẹ Maria muốn chúng ta sám hối *** Năm nay nếu tháng Mân côi nhấn mạnh đến việc sám hối, thì thiết tưởng sẽ thêm ý nghĩa có sức cứu độ. Bởi vì tìn

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý