Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình

  • GIA ĐÌNH – CỘNG ĐOÀN PHỤC VỤ SỰ SỐNG (2)

    GIA ĐÌNH – CỘNG ĐOÀN PHỤC VỤ SỰ SỐNG (2) (Sứ mệnh giáo dục. x. GĐ 36) *** 1. Vì sao quyền và bổn phận giáo dục của cha mẹ rất cao quí? Vì qua việc giáo dục, cha mẹ dự phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa 1. 2. Nền tảng của giáo dục […]

Home » Tin Giáo Phận » [Hình ảnh] Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà Thờ Chánh Tòa

[Hình ảnh] Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà Thờ Chánh Tòa

Hình ảnh Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà Thờ Chánh Tòa

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa