Tài liệu Năm Mục Vụ 2015

  • TÂN PHÚC-ÂM-HÓA ĐỜI SỐNG GIÁO XỨ

    TÂN PHÚC-ÂM-HÓA ĐỜI SỐNG GIÁO XỨ *** Dẫn nhập Trong năm nay, chúng ta sống chủ đề mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Tân Phúc-Âm-hóa Cộng Đoàn […]

NHA THO TRUNG DONG

NHA THO TRUNG DONG

Bản quyền thuộc về Giáo Phận Bà Rịa